Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN

LEVERINGSVOORWAARDEN LIVINGLAND B.V.

1. Algemeen

1.1  Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, leveranties van producten en het verrichten van diensten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Livingland B.V., nader te noemen: “Livingland”.

1.2 Eventuele inkoop- en/of andere algemene voorwaarden van de koper, waaronder de wederpartij van Livingland wordt verstaan, zijn niet van toepassing. Van de bepalingen in deze algemene voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk door Livingland, dan wel met de schriftelijke toestemming van Livingland worden afgeweken. Afwijkende bedingen gelden alleen voor die overeenkomst, waarbij deze afwijkende bedingen zijn gemaakt. Voor het overige blijven de navolgende voorwaarden onverminderd van kracht.

1.3 Alle offertes van Livingland zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is bedongen. Alle overeenkomsten tussen Livingland en koper zijn slechts bindend en komen eerst dan tot stand indien zij door livingland worden aanvaard.

1.4 Wijzigingen van een eenmaal tot standgekomen overeenkomst vinden slechts plaats zodra en voor zover Livingland deze schriftelijk heeft bevestigd.

 2. Prijzen

 2.1 Prijsopgaven van Livingland alsmede de met Livingland overeengekomen prijzen zijn exclusief b.t.w. en gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostprijsfacto-ren. Tenzij anders overeengekomen geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.

 2.2 Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen ten aanzien van één of meer kostprijsfactoren, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van rechten en/of accijnzen, fabrieksprijzen, wijzigingen in de valuta etc., dan is Livingland gerechtigd het prijsverschil aan de koper door te berekenen en derhalve de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen.

3. Levering

 3.1 Opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een levertijd vangt eerst aan vanaf het moment waarop de laatste in de orderbevestiging vastgestelde voorwaarde is vervuld.

 3.2 Overschrijding van termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de koper niet het recht op enige schadevergoeding dan wel om de overeenkomst te ontbinden en/of het recht op het niet nakomen van enige verplichting welke op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokken c.q. een andere tussen partijen bestaande overeenkomst.

 3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt levering te allen tijde AF FABRIEK. Zodra de verkochte zaken derhalve Livingland hebben verlaten, geschiedt zulks voor rekening en risico van koper, onverschillig wie voor het vervoer zorg draagt en welk middel van vervoer en welke reisroute wordt gekozen.

 3.4 Ingeval de koper in gebreke blijft, uit welke hoofde dan ook, de zaken in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Livingland  gerechtigd zijn naar keuze de overeenkomst onmiddellijk

 geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de zaken voor rekening en risico van de koper te leveren, de zaken geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van de koper op te slaan of te doen opslaan en de hierdoor ontstane extra kosten bij de koper in rekening te brengen dan wel schadevergoeding te vorderen. In het geval dat de zaken geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van de koper zijn opgeslagen, is Livingland nadat de zaken drie weken zijn opgeslagen alsnog gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel schadevergoeding te vorderen.

4. Overmacht

 4.1 Onder overmacht wordt verstaan elke niet toerekenbare tekortkoming, waaronder is te verstaan elke gebeurtenis ten gevolge waarvan nakoming van de overeenkomst door Livingland zo bezwaarlijk of kostbaar is geworden, vergeleken met haar vooruitzichten ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, dat die nakoming naar haar oordeel en redelijkheid niet meer kan worden verlangd.

5.2 Van overmacht aan de zijde van Livingland is in ieder geval sprake, doch is daartoe niet beperkt, indien Livingland na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ingeval van oorlog, oorlogsgevaar, brand, waterschade, overstroming, vorst, werkstaking, bedrijfsbezetting, stremming van vervoerswegen, defecten aan vervoermiddelen, in- en uitvoerbelemmering, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, moeilijkheden of stagnatie in de productie van Livingland of van een onderneming waarvan Livingland de grondstoffen en hulpmiddelen betrekt, veterinaire besmettingen en/of

epidemieën en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of de risico’s van Livingland ontstaan. Livingland zal het intreden van een overmachttoestand schriftelijk aan de koper melden.

5.3 Livingland is gerechtigd om ingeval van overmacht de overeenkomst te ontbinden. Livingland is gerechtigd om, desgewenst, in plaats van ontbinding van de overeenkomst, de uitvoering ervan op te schorten, totdat aan de overmacht veroorzakende omstandigheden een einde zal zijn gekomen.

5.4 Voor schade door ontbinding of opschorting op grond van overmacht ontstaan, gederfde winst daaronder begrepen, is Livingland niet aansprakelijk.

6. Betaling

 6.1 De koper is tot betaling van de koopprijs op het daarvoor overeengekomen tijdstip verplicht.

 6.2 Livingland is te allen tijde gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de koper op verzoek en ten genoegen van Livingland zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de betreffende overeenkomst. Indien de koper niet, niet geheel of niet tijdig de verlangde zekerheden stelt, dan schiet zij toerekenbaar tekort in de nakoming van de met Livingland gesloten overeenkomst.

 6.3 Koper is niet gerechtigd haar betaling, om wat voor reden dan ook, op te schorten. Verrekening c.q. schuldvergelijking is evenmin toegestaan.

 6.4 Indien koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. In dat geval heeft Livingland het recht vanaf het moment van verzuim een vertragingsrente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 2%, over het

 factuurbedrag of het onbetaald gebleven gedeelte daarvan. Voorts is Livingland gerechtigd ingeval van niet tijdige betaling alle redelijke kosten van maatregelen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Livingland  tegen de koper neemt bij koper in rekening te brengen, zulks met een maximum van 15% van de door de koper verschuldigde hoofdsom, doch met een minimum van € 250,– exclusief BTW

7. Aansprakelijkheid

 7.1 Behoudens grove schuld is Livingland nimmer voor enige schade, direct of indirect aan personen, zaken of bedrijven van de koper en/of aan derden aansprakelijk.

7.2 Ingeval van aansprakelijkheid van Livingland is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door de verzekering van Livingland wordt gedekt. Indien deze verzekering, om wat voor reden dan ook, niet tot enige uitkering zal leiden, dan wel de schade in een voorkomend geval niet door deze verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de door Livingland geleverde zaken en/of diensten, waarmee de aansprakelijkheid verband houdt.

7.3 Schade in de vorm van gederfde winst of andere gevolgschade komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.

 

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein